Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ter bescherming van BERT BACK maar ook ter bescherming van cliënten en deelnemers. Algemene voorwaarden kunnen door BERT BACK ten alle tijden gewijzigd worden.

De opzet ervan is bedoeld om zo eerlijk en zuiver mogelijk te kunnen werken.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BERT BACK aangeboden opleidingen, cursussen en workshops verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.

Artikel 2 Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • BERT BACK: Bert Back, natuurlijk persoon, en de daaraan gelinkte bedrijven Praktijk Reiki Breda, Atlantis Academie en Atlantis Reizen  gevestigd aan de Rijnauwenstraat 44 4834 LE te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 20143310.
  • deelnemer/opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Bert Back, een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt;
  • De overeenkomst: de overeenkomst die is gesloten tussen opdrachtgever en Bert Back betreffende het uitvoeren van cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coachen en interventies in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door BERT BACK opgesteld inschrijfformulier, wat te vinden is op de website. Voor alle opleidingen wordt inschrijfgeld gevraagd welke na bevestiging van ontvangen inschrijving dient te worden voldaan. Hiervoor wordt een factuur gestuurd. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier. Het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de opleiding.

3.2 Aanmeldingen voor door BERT BACK aangeboden opleidingen dienen vóór de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van BERT BACK te zijn. Eerder gedane aanmeldingen voor opleidingen kunnen tot 8 dagen voor de aanvangsdatum gratis schriftelijk worden geannuleerd, of gewijzigd.

3.3 Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar BERT BACK is binnen het kader van de afwegingen die hij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.

Artikel 4 Betaling

4.1 Betalingen dienen plaats te vinden vóór aanvang van de opleiding, het is echter altijd mogelijk om voorafgaand aan de opleiding persoonlijke afspraken te maken omtrent de betaling. Dit dient bij aanmelding van de opleiding gemeld te worden en zal door middel van een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd op de eerste cursusdag. Hierbij blijven de onder punt 7 vermelde voorwaarden van kracht.

4.2  Betalingen kunnen op de volgende wijze worden verricht:

a) Contant
b) Pin
c) Via overboeking naar op factuur vermelde rekeningnummer
d) Via eenmalige machtiging voor één of meerdere incasso’s

Artikel 5 Opschorting en ontbinding

5.1 Het doorgaan van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Als er reeds betaald is (inschrijfgeld en/of cursusgeld) zal dit zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

5.2. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen 8 dagen voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan 48 uur voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan BERT BACK € 50,- wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.

5.3 Wanneer de deelnemer zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen 48 uur voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan BERT BACK € 75,- dienen te betalen. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen met aftrek van de hierboven vermelde bedrag wat van toepassing is op desbetreffende situatie.

5.4 Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan BERT BACK verschuldigd. Verzoek tot afbreken van de opleiding dient schriftelijk te worden gedaan.

5.5 Het kan altijd voorkomen dat een deelnemer door onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kan deelnemen aan een opleiding waarvoor is ingeschreven. Indien de deelnemer binnen 48 uur voor aanvang opleiding contact opneemt met BERT BACK kan gezamenlijk gezocht worden naar een passende oplossing wat betreft opleiding en/of betaling. Mocht een deelnemer zich niet op tijd met een geldige reden afmelden dan zal de deelnemer alsnog het volledige opleidingsgeld aan BERT BACK verschuldigd zijn.

5.6 Het kan altijd voorkomen dat een deelnemer door onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kan deelnemen aan een lesdag van een al lopende opleiding. Indien de deelnemer binnen 24 uur voor aanvang contact opneemt met BERT BACK kan gezamenlijk gezocht worden naar een passende oplossing wat betreft het inhalen van deze lesdag. Dit inhaalmoment dient plaats te vinden voordat de daarop volgende lesdag plaatsvindt.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij het BERT BACK of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en eigendomsrecht berusten bij BERT BACK.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

Opdrachtgever is jegens derden te allen tijde verplicht geheimhouding te betrachten daar waar het de strekking van de diensten en de goederen van BERT BACK betreft. Indien opdrachtgever zich hier niet aan houdt, verbeurt hij een schadevergoeding van € 10.000 per incident onverlet het recht van BERT BACK om de reële schade te vorderen indien deze hoger is dan € 10.000.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde boeken, mappen, teksten, tekeningen, mallen, ontwerpen, schetsen, modellen, documenten en goederen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: “Informatie”) berusten uitsluitend bij BERT BACK, of zijn licentiegevers.

8.2 Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij het BERT BACK of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en eigendomsrecht berusten bij BERT BACK.

8.3 Het is niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen, te kopiëren of te (laten) vervaardigen, tenzij BERT BACK schriftelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

BERT BACK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). BERT BACK kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door deelnemers ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door mede-deelnemers.

Artikel 10 Inbreuk rechten van derden

Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd met beeldmateriaal, informatie, specificaties of aanwijzingen, door of namens opdrachtgever verstrekt, wordt BERT BACK gegarandeerd dat het gebruik daarvan hem niet in strijd zal brengen met wettelijke of andere voorschriften of beschermende rechten van derden en wordt BERT BACK gevrijwaard tegen alle aanspraken verband houdende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 11 Tijdelijke overmacht en annulering

11.1 Partijen zullen elkaar onverwijld in kennis stellen wanneer zij in overmacht verkeren. Onder overmacht aan de zijde van BERT BACK, wordt verstaan: omstandigheden waardoor nakoming door BERT BACK (tijdelijk) wordt gehinderd, zoals bij onvoorziene omstandigheden als overstroming, epidemieën, (burger)oorlog, stakingen, ziekte of substantiële logistieke problemen.

11.2. BERT BACK behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

Artikel 12 BTW

De prijzen die zijn genoemd zijn te allen tijde exclusief BTW. Voor particulieren echter zijn de prijzen inclusief BTW.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BERT BACK is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis met met BERT BACK, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

13.3 BERT BACK is voorts gerechtigd ingeval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn, te vorderen. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00.

Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.